วิธีรับเงินเมื่อโปรเจคสำเร็จ

1. Setting Account Paypal ของคุณเข้ากับ User DreamDriveProject โดยไปตั้งค่าใน

My Account >> Funding Detail

Untitled

Untitled

2. เมื่อโปรเจคของคุณระดมทุนสำเร็จ ให้ส่งเอกสารยืนยันตัวเองให้กับทางเวบไซด์ดังนี้

                 2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุ เพื่อใช้การส่งโปรเจคของ DreamDriveProject 

                 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุ เพื่อใช้การส่งโปรเจคของ DreamDriveProject 

                 2.3 กรณีเป็นนิติบุคคลส่งสำเนาการจดทะเบียนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้เซ็นด้วย ระบุ เพื่อใช้การส่งโปรเจคของ DreamDriveProject 

ส่งสำเนาทั้งหมดมาที่
DreamDriveProject

TIP คุณสามารถส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้มาก่อนได้หากเห็นว่า โปรเจคใกล้จะระดมทุนสำเร็จแล้ว เพื่อที่ว่าเมื่อหมดเวลาการระดมทุนแล้ว คุณจะได้รับเงินในทันที